easy trading

Les utilisateurs travaillent en harmonie et privilégient la discussion aussi courtoise que possible pour régler les oppositions, aussi, prenez le temps de vous y habituer.

Easy trading fournit à ses internautes des idées de trade ainsi que des analyses, mais ne pourra être tenu responsable en cas de perte. Le FOREX est un marché rendu volatil par l'effet de levier qui vous est proposé. Un risque de pertes financières importantes est toujours présent.
easy trading

Site dédié aux amateurs désireux de progresser dans le monde de la bourse, en tentant de gagner d'avantage à travers les clés fournies par l'Analyse Technique et l'Analyse comportementale des acteurs du marché.

--------------------------------------


NeuroProba.mq4 16030212524055909

Sondage

le cac le 1 aout 2010 ?

 
 
 
 
 

Voir les résultats


NeuroProba.mq4

Springfellow-Hawk
Springfellow-Hawk

Messages : 539
Date d'inscription : 08/11/2009
Age : 45
Localisation : South beach california

NeuroProba.mq4 Empty NeuroProba.mq4

Message  Springfellow-Hawk le 18/3/2010, 2:22 am

//+------------------------------------------------------------------+
//| NeuroProba.mq4 |
//| Copyright ©️ 2005, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright ©️ 2005, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Yellow
#property indicator_color2 Blue
#property indicator_color3 Red
//---- input parameters
extern int BeginBar=300; // íà÷àëüíûé áàð â îáó÷àþùåé âûáîðêå
extern int EndBar=201; // êîíå÷íûé áàð â îáó÷àþùåé âûáîðêå
extern int StudyNumber=100; // êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõ öèêëîâ
extern double Betta=0.5; // êðóòèçíà ñèãìîèäàëüíîé ôóíêöèè
extern double StudyCoeff=0.1; // êîýôôèöèåíò îáó÷åíèÿ
extern double MaxRandom=0.66;//2.0/MathSqrt(9);
//---- buffers
double NeuroExitBuffer[]; // âûõîäíûå çíà÷åíèÿ íåéðîñåòè
double TeacherBuffer[]; // ýòàëîííûå çíà÷åíèÿ íåéðîñåòè (îáó÷àþùèå ñèãíàëû)
double ErrorBuffer[]; // îòêëîíåíèÿ íà êàæäîì áàðå
//----
double deviation; // îòêëîíåíèå íà êàæäîì øàãå îáó÷åíèÿ
double GradientFirstLay[9][9];// äëÿ ðàñ÷åòà ãðàäèåíòà 1-ãî ñëîÿ
double GradientSecondLay[9]; // äëÿ ðàñ÷åòà ãðàäèåíòà 2-ãî ñëîÿ
double OutputFirstLay[9]; // ñóììà âûõîäà êàæäîãî íåéðîíà
double SecondSum;// ñóììà âûõîäíîãî ñëîÿ - àðãóìåíò ñèãìîèäàëüíîé ôóíêöèè
double FirstLayWeights[9][9]; // âåñà íåéðîíîâ ïåðâîãî (ñêðûòîãî ñëîÿ)
double OutputSecondWeights[9]; // âåñà âûõîäíîãî íåéðîíà
double InputNormalX[100][9]; // íîðìàëèçîâàííàÿ âûáîðêà âõîäíûõ ñèãíàëîâ
double InputX[9]; // òåêóùèé âõîäíîé âåêòîð (íåíîðìàëèçîâàííûé)
double Normà;// íîðìà òåêóùåãî âõîäíîãî âåêòîðà
double U_First[9];// çíà÷åíèÿ íà âûõîäå ñëîÿ ñêðûòûõ (âõîäíûõ) íåéðîíîâ
double U_Second;// çíà÷åíèå íà âûõîäå âûõîäíîãî íåéðîíà (àðãóìåíò ñèãìîèäàëüíîé ôóíêöèè)
double SigmaCurr;
double Differ;
//+----------------------------------------------
// íîðìàëèçîâàííàÿ ñëó÷àéíàÿ ôóíêöèÿ íà èíòåðâàëå (0,MaxValue), åñëè àðãóìåíò ïðîïóùåí - íà (0,1)
//+----------------------------------------------
double NormalRand(double MaxValue=1.0)
{
double answer;
answer=MathRand()/32767.0;
answer=MaxValue*answer;
return(answer);
}
//+----------------------------------------------
// íîðìàëèçîâàííàÿ ñëó÷àéíàÿ ôóíêöèÿ
//+----------------------------------------------


//------------------------------------------
// îïðåäåëåíèå ñèãìîèäàëüíîé ôóíêöèè (òàíãåíñ ãèïðåáîëè÷åñêèé)
//------------------------------------------
double Sigma(double argument)
{
double help;
help=(MathExp(argument)-MathExp(-argument))/(MathExp(argument)+MathExp(-argument));
return(help);
}
//------------------------------------------
// îïðåäåëåíèå ñèãìîèäàëüíîé ôóíêöèè
//------------------------------------------

//------------------------------------------
// âû÷èñëåíèå àðãóìåíòà ñèãìîèäàëüíîé ôóíêöèè
//------------------------------------------
double GetArgument()
{
int j;
double answer=0.0;
for (j=0;j<9;j++)
{
answer=answer+OutputSecondWeights[j]*OutputFirstLay[j];
}
return(answer);
}
//------------------------------------------
// âû÷èñëåíèå àðãóìåíòà ñèãìîèäàëüíîé ôóíêöèè
//------------------------------------------

//------------------------------------------
// âû÷èñëåíèå âûõîäîâ íåéðîíîâ ïåðâîãî ñëîÿ
//------------------------------------------
void GetFirstLayOutput()
{
int j,t;
for (j=0;j<9;j++)
{
OutputFirstLay[j]=0.0;
for (t=0;t<9;t++)
{
OutputFirstLay[j]=OutputFirstLay[j]+FirstLayWeights[j,t]*InputX[t];
}
}
return(0);
}
//------------------------------------------
// âû÷èñëåíèå âûõîäîâ íåéðîíîâ ïåðâîãî ñëîÿ
//------------------------------------------

//------------------------------------------
// âû÷èñëåíèå ãðàäèåíòà âåñîâ íåéðîíîâ
//------------------------------------------
void SetGradientWeights()
{
int j,t;
for (j=0;j<9;j++)
{
//GradientFirstLay[j,t]=0.0;
for (t=0;t<9;t++)
{
GradientFirstLay[j,t]=OutputSecondWeights[j]*InputX[t]*deviation*Differ;
//GradientFirstLay[j,t]=GradientFirstLay[j,t]+OutputSecondWeights[j]*InputX[t];
}
//GradientFirstLay[j,t]=GradientFirstLay[j,t]*deviation*Differ;
GradientSecondLay[j]=OutputFirstLay[j]*deviation*Differ;
}
}
//------------------------------------------
// âû÷èñëåíèå ãðàäèåíòà âåñîâ íåéðîíîâ
//------------------------------------------

//------------------------------------------
// èçìåíåíèå âåñîâ íåéðîíîâ
//------------------------------------------
void ChangeWeigts()
{
int i,k;
for (i=0;i<9;i++)
{
for (k=0;k<9;k++)
{
FirstLayWeights[i,k]=FirstLayWeights[i,k]-StudyCoeff*GradientFirstLay[i,k];
}
OutputSecondWeights [i]=OutputSecondWeights [i]-StudyCoeff*GradientSecondLay[i];// èçìåíåíèå âåñîâ âûõîäíîãî íåéðîíà
}
}
//------------------------------------------
// èçìåíåíèå âåñîâ íåéðîíîâ
//------------------------------------------

//------------------------------------------
// âûâîä â Æóðíàë âåñîâ íåéðîíîâ
//------------------------------------------
void PrintWeights()
{
int i,k;
for (i=0;i<9;i++)
{
for (k=0;k<9;k++)
{
// Print("W1["+i+","+k+"]=",FirstLayWeights[i,k]);
}
// Print("W2["+i+"]=",OutputSecondWeights[i]);
}
}
//------------------------------------------
// âûâîä â Æóðíàë âåñîâ íåéðîíîâ
//------------------------------------------

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0,NeuroExitBuffer);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(1,TeacherBuffer);
SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(2,ErrorBuffer);
SetIndexLabel(0,"Answer");
SetIndexLabel(1,"Teacher");
SetIndexLabel(2,"Error");
ArrayInitialize(NeuroExitBuffer,0.0);
ArrayInitialize(TeacherBuffer,0.0);
ArrayInitialize(ErrorBuffer,0.0);
//------------------------------------------
// çàïîëíåíèå âûáîðêè âõîäíûõ ñèãíàëîâ
//------------------------------------------
int i,k,m,n,p; // m - èíäåêñ âåñîâ âûõîäíîãî íåéðîíà, p - ñ÷åò÷èê öèêëà îáó÷åíèÿ
for (i=BeginBar;i>=EndBar;i--)
{
Normà=0.0;
for (k=0;k<=8;k++)
{InputX[k]=Close[i]-Close[i+k+1];
Normà=Normà+InputX[k]*InputX[k];
}
Normà=MathSqrt(Normà);
for (k=0;k<=8;k++)
{
InputNormalX[BeginBar-i,k]=InputX[k]/Normà;
TeacherBuffer[BeginBar-i]=0.0;
if (iCustom(NULL,0,"Kaufman2",1,i)>0) TeacherBuffer[BeginBar-i]=1;
if (iCustom(NULL,0,"Kaufman2",2,i)>0) TeacherBuffer[BeginBar-i]=-1;
//TeacherBuffer[BeginBar-i]=iCustom(NULL,0,"KaufmanTrend",0,BeginBar);
}
}
//------------------------------------------
// çàïîëíåíèå âûáîðêè âõîäíûõ ñèãíàëîâ
//------------------------------------------
MathSrand(LocalTime());
//------------------------------------------
// çàïîëíåíèå âåñîâ íåéðîíîâ ñëó÷àéíûìè âåëè÷èíàìè
//------------------------------------------
for (i=0;i<9;i++)
{
for (k=0;k<9;k++)
{
FirstLayWeights[i,k]=NormalRand(MaxRandom);
// Print("FirstLayWeights["+i+","+k+"]=",FirstLayWeights[i,k]);
}
OutputSecondWeights[i]=NormalRand(MaxRandom);
}
//------------------------------------------
// çàïîëíåíèå âåñîâ íåéðîíîâ ñëó÷àéíûìè âåëè÷èíàìè
//------------------------------------------
PrintWeights();
// Print("Sigma=",Sigma(NormalRand()));
Print("Èíèöèàëèçàöèÿ çàêîí÷åíà");

//------------------------------------------
// îáó÷åíèå
//------------------------------------------
for (p=1;p<=StudyNumber;p++) // öèêë îáó÷åíèÿ - p-íîìåð îáó÷åíèÿ
{
for (n=0;n<100;n++) // ïðîõîä ïî âûáîðêå âõîäíûõ ñèãíàëîâ - n-íîìåð îáó÷àþùåãî ñèãíàëà
{
for (int z=0;z<9;z++) InputX[z]=InputNormalX[n,z]; // çàïîëíèì âõîäíîé âåêòîð èç ìàññèâà ïîäãîòîâëåííûõ íîðìàëèçîâàííûõ âåêòîðîâ
GetFirstLayOutput();
U_Second=GetArgument();
Print("p=",p," n=",n," U_Second=",U_Second);
PrintWeights();
SigmaCurr=Sigma(Betta*U_Second);
Differ=Betta*(1-SigmaCurr*SigmaCurr); // ïðîèçâîäíàÿ îò òàíãåíñà ãèïåðáîëè÷åñêîãî
deviation=TeacherBuffer[BeginBar-n]-SigmaCurr; //îøèáêà ïîëó÷åíà, òåïåðü íàäî ïîäêîððåêòèðîâàòü âåñà
SetGradientWeights();
ChangeWeigts();
}// ïðîõîä ïî âûáîðêå âõîäíûõ ñèãíàëîâ
}// öèêë îáó÷åíèÿ
//------------------------------------------
// îáó÷åíèå
//------------------------------------------
PrintWeights();
Comment("Îáó÷åíèå çàêîí÷åíî");

//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//---- TODO: add your code here
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int i,m;
int counted_bars=IndicatorCounted();
if (counted_bars<0) return(-1);
int limit;
//limit=Bars-10-counted_bars;
limit=300;
for (i=limit;i>=0;i--)
{
if (iCustom(NULL,0,"Kaufman2",1,i)>0) TeacherBuffer[i]=1;
if (iCustom(NULL,0,"Kaufman2",2,i)>0) TeacherBuffer[i]=-1;
Normà=0.0;
for (m=0;m<9;m++)
{
InputX[m]=Close[i]-Close[i+m+1];
Normà=Normà+InputX[m]*InputX[m];
}
Normà=MathSqrt(Normà);
Print("Normà=",Normà);
for (m=0;m<9;m++)
{
InputX[m]=InputX[m]/Normà;
}
GetFirstLayOutput();
U_Second=GetArgument();
Print("U_Second=",U_Second);
NeuroExitBuffer[i]=Sigma(Betta*U_Second);
//Print("NeuroExitBuffer["+i+"]=",NeuroExitBuffer[i]);
ErrorBuffer[i]=TeacherBuffer[i]-NeuroExitBuffer[i];
}
//---- TODO: add your code here

//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

    La date/heure actuelle est 21/4/2019, 7:27 am